VÆRN OM SYNET

Grå stær kirurgi i Danmark gennem 25 år

Grå stær kirurgi i Danmark

Fig. 1. For ca. 25 år siden blev en frysepind anvendt til fjernelse af hele øjets linse gennem en åbning, der omfattede halvdelen af hornhindens omkreds

Af Vibeke Henning overlæge Øjenafdelingen, Glostrup Hospital

Grå stær operation i DK første gang i 1756

Vi modtager ca. 70% af vore samlede sanseindtryk gennem synet, hvorfor synssansen til alle tider har været genstand for lægers interesse i form af udviklingstiltag, der kunne bevare synet bedst muligt. 

Grå stær operation udførtes første gang i Danmark i 1756 af Georg Heuermann, men der skulle gå 100 år, frem til 1860, før denne operation fandt større udbredelse, hvilket først skete, da A. von Graefe forbedrede operationsteknikken.

I de seneste 25 år er der sket en eksplosiv udvikling i behandlingen af grå stær både operationsteknisk og med hensyn til udvikling af de mest optimale kunstige linser til indlæggelse i øjet.

Udviklingen i operationerne tog fart i 1980’erne

I 1980’erne oplevede Danmark en udvikling i behandlingen af patienter med grå stær. I begyndelsen af dette årti anvendtes en operationsteknik, hvorved hele øjets linse blev fjernet. Denne procedure krævede en åbning i øjet langs ca. halvdelen af hornhindens omkreds, for at det var muligt at fjerne hele øjets linse med en frysepind (Fig.1). 

På grund af den store åbning i øjet og de dermed forbundne risici for sårproblemer, var det nødvendigt med ro og indlæggelse i 5 dage i forbindelse med operationen, og det varede yderligere mange uger, inden det endelige synsresultat var opnået.

Patienterne måtte efterfølgende anvende stærbriller for at kunne se skarpt - kontaktlinser var endnu i sin vorden. Det anslås, at der på dette tidspunkt årligt udførtes 7.000 -10.000 grå stær operationer i Danmark. Alle operationer foregik på landets øjenafdelinger.

Første kunstige linse i England 1949 - men først 30 år senere i Danmark

Næste skridt i udviklingen i dette årti var implantation af kunstige linser. I London var den første kunstige linse blevet implanteret i 1949, men det varede endnu mange år, inden denne teknik blev udbredt i den vestlige verden. Det blev først almindeligt her i landet i 1980’erne samtidig med, at operationsteknikken blev ændret til, at man kun fjernede lin-sens indhold og efterlod linsekapslen (ekstrakapsulær versus intrakapsulær operation), hvori det så var muligt at lægge en kunstig linse (Fig. 2).

Grå stær kirurgi i Danmark
Fig. 2. Den kunstige linse anbringes i linsesækken til erstatning for den biologiske

Denne teknik gav bedre beskyttelse af øjets bagerste afsnit med glaslegeme og nethinde. Patienternes syn blev hurtigere reetableret, og der blev banet vej for, at man i midten af 1980’erne kunne udføre grå stær operationer ambulant, hvilket var en stor omvæltning på de fleste øjenafdelinger, da det var medvirkende til, at behovet for sengepladser kunne minimeres.

Ultralydsknusning i anvendelse omkring 1990

Hurtigt efter etablering af den ambulante kataraktkirurgi i Danmark var det næste tiltag – ultralydsknusning (phacoemulsifikationsteknikken) – klar til anvendelse. Denne teknik blev i 1960 opfundet af den amerikanske øjenkirurg Charles Kelman, der under et tandlægebesøg fik den tanke, om det mon ikke var muligt at indføre en lille sonde i øjets linse og med denne knuse linsens uklare indhold og samtidig suge det knuste indhold ud (Fig. 3).

Grå stær kirurgi i Danmark
Fig. 3. Linsens indhold fjernes med ultralydssonden igennem en lille åbning i øjet

Der påbegyndtes derefter et udviklingsarbejde af års varighed, inden denne teknik var anvendelig i praksis og inden den fandt udbredelse i den vestlige verden.

Ultralydsknusning blev i Danmark indført enkelte steder i slutningen af 1980'erne, og fandt i de følgende år så stor udbredelse, at næsten alle grå stær indgreb i år 2000 udførtes med denne teknik.

Med denne operationsform er det muligt gennem en åbning i øjet på kun få millimeter at fjerne det uklare indhold i øjets linse. Denne kirurgiform er mindre risikabel for øjet og med færre komplikationer, og det blev også muligt at foretage operationerne i dråbebedøvelse, hvorved risikoen ved anlæggelse af bedøvelse bag øjet var elimineret.

Dette nye tiltag var for patienterne et stort fremskridt: Der opnås hurtig synsrehabilitering, der er færre komplikationer ved selve operationen og i efterforløbet, hvorfor hele forløbet i forbindelse med en grå stær operation opfattes lettere af patienterne.

Kirurgien kræver højteknologisk udstyr

Sværere blev det dog for øjenkirurgerne, idet de skulle lære sig at arbejde med nyt højteknologisk apparatur, som blev styret via en fodpedal. Yderligere indgik en ikke uvæsentlig tidsfaktor, idet ultralydsenergien og væskegennemstrømningen gennem øjets forreste kammer kan medføre skader på hornhinden.

Der blev i disse år afholdt mange træningskurser for danske øjenkirurger og i løbet af de næste 10 år, blev ultralydsknusning den foretrukne operationsmetode til grå stær og antallet af grå stær operationer blev øget til ca. 20.000 i 1995.

 Udviklingen i kirurgisk teknik samt udvikling af højteknologisk apparatur til undersøgelse og behandling af øjenlidelser har i de seneste 25 år medført en udbredt subspecialisering indenfor specialet, hvilket må betragtes som en gevinst for patienterne. Dette har givet mulighed for, at den enkelte øjenlæge kan koncentrere sin indsats indenfor et afgrænset område og derved opnå stor ekspertise.

Nye linsetyper afløser snart briller?

Dette var ikke mindst gældende på grå stær området, hvor der i de forgangne 25 år er set den største udvikling indenfor for grå stær kirurgien nogensinde. Tilsvarende hast kan ikke forventes i de nærmeste 5 -10 år, men der er dog taget initiativer, specielt indenfor linse-området.  Der arbejdes således på udvikling af forskellige linsetyper, som vil gøre det muligt at genskabe akkomodationen, det vil sige evnen til at kunne se skarpt på alle afstande uden anvendelse af briller. Der udvikles også stadig mindre ultralydssonder, så det i dag er muligt at fjerne linseindholdet gennem åbninger i øjet på kun 1 millimeter.

10-dobling af operationer på 25 år   

Grå stær patienters oplevelse af det lettere forløb, hurtigere synsrehabilitering, samt færre komplikationer efter grå stær kirurgi har i de seneste år øget antallet af grå stær operationer, så der i disse år foretages i størrelsesordenen 50.000 - 60.000 grå stær operationer på landsbasis, hvilket svarer til en 10-dobling over 25 år. Det må vurderes at være en landvinding i bestræbelserne for at bevare godt syn hos patienterne.