VÆRN OM SYNET

Uanstændig lang ventetid på behandling af øjenlæge!

Lyt

Regionerne ignorerer øjenpatienterne for at opnå besparelser på budgettet!

shutterstock

Andrew Bassett / Shutterstock.com

Af Erik Lohmann

Befolkningen er steget med 100.000 på fem år – antallet af praktiserende øjenlæger er uændret. Resultat: Længere ventetid, men med store regionale forskelle

 

I region Hovedstaden må man typisk vente 12 uger på at komme til behandling hos øjenlæge. I Region Nordjylland vil der typisk være 38 ugers ventetid, altså over 3 gange så lang tid.

Øjensygdomme er i overvejende grad aldersrelateret, hvilket betyder, at de typisk optræder med vægt for befolkningen på 60 år+.

Siden 2011 er befolkningstallet for ældrebefolkningen på 60 år+ steget fra 1,3 mio. til 1,4 mio. i 2016, altså med 100.000 svarende til 7,6%. I samme periode er øjenlæger med yder nr. faldet med en enkelt klinik til 155 øjenklinikker – altså nærmest uændret.

Det betyder dårligere øjenlægebetjening, som allerede i 2011 var utilfredsstillende.

Akut øjensygdom behandles altid med det samme

Når der tales ventetider, er det vigtigt at understrege, at øjenpatienter med akut opstået øjensygdom/skade praktisk talt altid kan få hurtig konsultation hos øjenlæger i åbningstiden. Uden for åbningstiden må lægevagten kontaktes.

tabel 1
tabel 1

Øjenlæger har oplysningspligt med hensyn til ventetid for almindelig forefaldende øjen-sygdom. I maj 2016 oplyste 144 klinikker ud af landets 155 deres ventetider. Dette svarer til en svarprocent på 93%. Det er en tilfredsstillende andel, som giver et pålideligt materiale til vurdering af øjenlægebetjeningen.

Ventetiderne er oplyst på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som giver patienterne mulighed for at vælge øjenlæge med kortest ventetid.

Store udsving i ventetiderne

Ventetiderne varierer mellem 0 – 58 uger. Den typiske ventetid svinger mellem 12 uger i Region Hovedstaden og 38 uger i Region Nordjylland. Det erklærede mål for Sundhedsministeriet har været at yde en patientgaranti på behandling indenfor 8 uger. I hovedstaden var dette mål i princippet nået i 2011, hvor ventetiden var typisk 4 uger. I 2016 er den 3 gange så lang. Ventetiden er fortsat kortest i Region Hovedstaden, men opfylder altså på ingen måde målsætningen om 8 uger. I de øvrige regioner svinger tallet mellem 14 og 38 uger som det typiske udtrykt ved mediantallet, dvs. midterværdien i en talrække, som er mere retningsgivende end gennemsnittet ved mindre talrækker.

Figur 1
figur 1

Det er ikke rimeligt over for befolkningen, at øjenbetjeningen er så uens mellem regionerne. Selv om antallet af øjenlæger i Region Hovedstaden ikke er optimalt, så vil det være en acceptabel forbedring af serviceniveauet, at øvrige regioner har mindst lige så mange øjenlæger pr. 10.000 personer på 60 år+.

I tabel 1 sidste kolonne er vist, hvilken konsekvens en sådan forbedring vil indebære. Det fremgår således, at antallet af yder. nr. bør forøges med 19 på landsbasis for blot at komme på niveau med Region Hovedstaden. Det vil uden tvivl blive opfattet som mange i regionernes sundhedsudvalg. Men alene de 12 klinikker er forklaret ved stigningen i befolkningstallet for 60 år+ siden 2011.

Det er som om, regionerne har valgt at stå på standby måske ud fra den tese, at de ældre er sagtmodige borgere, som sjældent protesterer højlydt

Forklaringen på den uholdbare situation med lange ventetider er, at regionerne er yderst utilbøjelige til at øge antallet af klinikker med yder nr. Sammenhængen mellem øjenlæger pr. 10.000 personer på 60 år+ og ventetid (mediantallet) er vist for 2016 i Figur 1.

Grafen indikerer som ventet en tendens til, at ventetiden stiger i takt med faldet af øjenlæger pr. 10.000 på 60 år+. Men først og fremmest fremgår det, at ingen af regionerne er i nærheden af at opfylde målsætningen om en ventetid på maks. 8 uger markeret ved rød streg.

Det er nok ikke realistisk at forvente en positiv reaktion hos regionerne, som vil kunne opfylde ønsket om yderligere 19 klinikker; men det bør vække til eftertanke hos regionerne, at man i det mindste ikke har reguleret for befokningstilvæksten. Det er som om, regionerne har valgt at stå på standby måske ud fra den tese, at de ældre er sagtmodige borgere, som sjældent protesterer højlydt. Der tales så meget om etik i disse tider – det er Øjenforeningens opfattelse, at ældrebefolkningen ikke bliver behandlet anstændigt på øjenområdet.