Synskonference

Politisk handling i sigte?

Øjenforeningen afholdt 27. januar 2021 synskonferencen ’Ingen skal miste synet, mens de venter’. Det skortede ikke på politisk opbakning til og engagement i synssagen. Alle kunne se et behov for en undersøgende taskforce, der kan ligge til grund for en synshandlingsplan.

Billede af en avis forside fra "Dagens Medicin"

Forud for konferencen bragte Dagens Medicin forsidehistorien om våd AMD-patient Henrik Tauber Lassen, der mistede synet på ventelisten.

Corona spændte ben for en afholdelse på Christiansborg, så Øjenforeningens syns­konference måtte afvikles digitalt. Interessen var dog fortsat stor fra både politikere, presse, patienter, pårørende og fagpersoner, og tilmeldingslisten talte små 200 til dagen, der forløb over al forventning.

Historien om våd AMD-patient Henrik Tauber Lassen satte rammen for konferencen, hvor Øjenforeningens direktør, Marijke Vittrup, talte om konsekvenserne for patienterne, mens næstformand, Morten la Cour, med de faglige briller forklarede baggrunden for de komplekse problemstillinger, der tilsammen gør, at danskerne er i fare for at miste synet, mens de venter på diagnose og behandling. Øjenforeningens løsningsforslag blev lagt frem og diskuteret i en trepartssamtale mellem Morten la Cour og formændene for Danske Øjenlægers Organisation og Dansk Oftalmologisk Selskab. Til slut kom de engagerede sundhedsordførere fra Det Konservative Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti til orde og debatterede, hvordan de gerne ser problemerne løst. Både Venstre og Enhedslisten måtte melde forfald på dagen, mens regeringspartiet glimrede ved deres fravær.

I Øjenforeningen var vi glade for at konstatere, at der fra alle sider af Folketinget var stor opbakning til nedsættelsen af en taskforce, hvor scenarier og muligheder kan blive diskuteret og gennemregnet for derefter at danne grundlag for en egentlig synshandlingsplan, der skal sikre, at ingen fremover unødigt mister synet, mens de venter.

Vi glæder os til at se, at der kommer politisk handling bag ordene. Det kæmper vi videre for i Øjenforeningen.             

MV og DMH

Se eller gense konferencen her: Her finder du også hvidbogen ’Ingen skal miste synet, mens de venter’.
Reaktioner:

Bred enighed om behovet for en synstaskforce og handlingsplan

Øjenforeningen præsenterede på konferencen fire løsningsforslag fra hvidbogen. Centrale aktører på øjenområdet diskuterede forslagene. Læs deres reaktioner og ønsker for det videre forløb her:

Jens Lundgaard Andresen

Jens Lundgaard Andresen
Formand i Danske Øjenlægers Organisation

Hvordan er konferencen gået?

Konferencen forløb over forventning. Set i lyset af, at den oprindelige konference skulle have været afholdt på Christiansborg med live publikum, men blev reduceret til en virtuel setting, så synes jeg alligevel, at det lykkedes at skabe den ønskede opmærksomhed omkring patienter med synstruende øjensygdomme i almindelighed og våd AMD i særdeleshed. Jeg hørte, at alle politikere udtrykte vilje til at se nærmere på øjenområdet.

 

Hvad håber du, der kommer til at ske herfra?

Først og fremmest, at der bliver nedsat en taskforce, som vi har foreslået, så der skabes et forum, hvor vi kan diskutere løsninger og komme mere ned i substansen. Dernæst håber jeg, at samme taskforce kan nå til enighed om en plan, og at der er politisk mod og vilje til, at den kan realiseres.

Daniella Bach-Holm

Daniella Bach-Holm
Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab

Hvordan synes du, at konferencen er gået?

Dagens møde gik godt. Det virtuelle setup fungerede, og der var god kontakt mellem de forskellige samtalepartnere – hvad enten det var i studiet eller via en skærm. Vi fik afdækket de eksisterende udfordringer, der er ved AMD-patienternes forløb i sundhedssystemet; fra symptomdebut, over diagnose til behandling og followup, og så tog vi fat på mulige løsninger.

Hvad håber du, der kommer til at ske herfra?

At der bliver nedsat en synstaskforce, der inddrager blandt andre øjenlæger, patienter, optikere, økonomer, politikere og repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, der sammen får skitseret en strategi for øjenområdet
de kommende år, som også bliver implementeret.
Hvad angår AMD-patienter, så håber jeg, at Sundheds­styrelsen vil tage initiativ til en national klinisk retningslinje, og at Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) vil støtte, at der bliver lavet en kvalitetsdatabase, der kan følge op på, om de forskellige delmål i forbindelse med patienternes behandlingsforløb bliver opfyldt.

Morten la Cour

Morten la Cour
Næstformand i Øjenforeningen, professor og klinikchef, Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet

Hvordan synes du, at konferencen er gået?

Konferencen gik godt, og det digitale format fungerede trods enkelte tekniske problemer. Der var positiv lydhørhed fra politikerne over for de problemer, der blev rejst på konferencen – specielt, at de eksisterende patientrettigheder ikke passer til hovedparten af de synstruede patienters behov. Jeg var glad for, at det blev tydeligt, at AMD-patienternes behov for både hurtig igangsættelse af behandling og lange efterfølgende kontrol- og rebehandlingsforløb ikke bliver tilgodeset i det eksisterende system, og at der er et stort behov for at tage hånd om det. Gruppen af øjenpatienter er vokset voldsomt, efter at vi i 2007 fik et revolutionerende behandlingsgennembrud for den alvorlige og hyppige øjensygdom AMD. Jeg er glad for, at det klart fremgik, at øjenfaget ikke har fået lov til at ekspandere bare tilnærmelsesvist i takt med det stærkt stigende behov for undersøgelser og behandling, og at dette fører til, at danskere unødigt mister deres syn.

Og hvad håber du, der kommer til at ske herfra?

Jeg håber, som Daniella siger, at der bliver nedsat en synstaskforce med Sundhedsstyrelsen for bordenden. Jeg håber, at dette resulterer i, at øjenpatienterne får bedre vilkår. Det vil sige, at de synstruede patienter kommer hurtigere i behandling, og ikke mindst at deres kroniske forløb med gentagne kontroller og rebehandlinger sikres. Dette gøres ikke uden ekstra ressourcer både gennem flere øjenlæger i den primære sektor, og flere ressourcer i hospitalsvæsenet.